เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1ตัวชี้วัดที่1 การเปิดเผยข้อมูล[EB2]:หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวมยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม
  1. 1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม.pdf