ผ่านเกณฑ์ประเมินจัดการน้ำเสีย2563

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓
โรงพยาบาลม่วงสามสิบ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณพร้อมโล่ ผ่านเกณฑ์ประเมินด้านการบริหารจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ "ระดับทอง" ประจำปี ๒๕๖๓ ณ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคุณระรินทิพย์ ธรรมเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลม่วงสามสิบ เป็นตัวแทนท่านผู้อำนวยการ ในการรับมอบครั้งนี้

2019-09-11 รพ.ม่วงสามสิบ