บายศรีผูกแขนแด่เจ้าหน้าที่เกษียณ63

โรงพยาบาลม่วงสามสิบ จัดงานบายศรี-ผูกแขนแด่เจ้าหน้าที่เกษียณ63  ในวันที่ 30 กันยายน 2563 
ณ ห้องประชุมประสานใจ 

2020-09-30 รพ.ม่วงสามสิบ