งานเกษียณสำราญ2563

โรงพยาบาลม่วงสามสิบ จัดงานเกษียณสำราญ แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี2563
วันที่ 18 กันยายน 2563 ณ หอประชุมศรีม่วง ที่ว่าการอำภอม่วงสามสิบ
โรงพยาบาลม่วงสามสิบ กำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2563 มีเจ้าหน้าที่เกษียณจำนวน 5 ท่าน คือ 1.คุณทองพรรณ ภักดี  2. คุณบุญธรรม พิมพาลัย
3.คุณนวลจันทร์ กาฬเนตร 4.คุณอาภรณ์  ศรีทาบุตร 5.คุณสุทธิชาติ ศุภสุข   ได้อุทิศกายและใจปฏิบัติราชการ สร้างคุณประโยชน์ให้โรงพยบาลม่วงสามสิบมาเป็นเวลานาน 

2019-09-18 รพ.ม่วงสามสิบ